Không khí lao động hăng say chuẩn bị xuất lô hàng tiếp theo