H.01. Sản xuất và lắp đặt cửa Nhôm kính hệ Việt Pháp – Chi cục văn thư lưu trữ Hà Nội

H.01. Sản xuất và lắp đặt cửa Nhôm kính hệ Việt Pháp – Chi cục văn thư lưu trữ Hà Nội